University of Glasgow
STELLA Program
stella@arts.gla.ac.uk